تخفیف های طلایی

ویژه فرم های عمومی

 

در راستای تکریم و احترام به اعتماد به مشتریان محترم تلچاپ، برای آن دسته از همکاران و مشتریانی که در طول یک ماه به میزان مبالغ زیر در فرم های عمومی سفارش ثبت نمایند، تخفیف های طلایی اعمال خواهیم کرد.

 

 

   

 

 

لطفاً برای محاسبه تخفیف ماهانه خود پس از پایان ماه با واحد حسابداری تماس بگیرید.